(Review) tính năng quản lý nhân viên bằng phần mềm - Quản lý bán hàng và phát triển kinh doanh

Bài viết mới

(Review) tính năng quản lý nhân viên bằng phần mềm

Chia sẻ bài viết
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Phân hệ này bao gồm các tính năng giúp quản lý danh sách nhân viên, chấm công và tự động tính lương cho nhân viên. Ngoài ra, hỗ trợ đặt mục tiêu bán hàng cho từng nhân viên và tính chiết khấu cho nhân viên khi đạt doanh số.

Cung cấp các báo cáo thống kê liên quan đến nhân sự, tiền lương.

Sơ đồ chức năng

Danh sách nhân viên

Tính năng này giúp quản lý danh sách nhân viên, quản lý các thông tin của nhân viên, khai báo mức lương cho nhân viên và số ngày công của nhân viên.

Màn hình thêm mới một nhân viên

Danh sách nhân viên

Chấm công

Chức năng này ghi nhận ngày làm việc, ngày nghỉ, vắng mặt của từng nhân viên và tổng hợp ngày công nhân viên.

Tính lương

Tự động tính lương cho nhân viên dựa vào ngày công trên bảng chấm công, nếu nhân viên nhận lương theo doanh số hệ thống sẽ tự hoạch toán và tính vào lương.

Chiết khấu nhân viên

Đặt mục tiêu bán hàng cho từng nhân viên và thiết lập các mức chiết khấu cho nhân viên khi đạt doanh số.

Báo cáo chấm công – tính lương

Cung cấp các báo cáo liên quan đến nhân sự, tổng hợp bảng chấm công nhân viên, bảng lương nhân viên.

Bình luận bị đóng